ÁSzF

ÁSzF

AZ EASYPOS FIZETÉSI KÖZVETÍTŐI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az ÁSZF tárgya:

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a TOTEL SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kereskedő között az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatásra vonatkozóan létrejött Kereskedői Szerződés (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) általános szerződési feltételeit tartalmazzák (a továbbiakban: ÁSZF).

2. Általános adatok

Az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója a TOTEL SZERVIZ Korlátolt Felelősségű Társaság (TOTEL SZERVIZ Kft.).

A TOTEL SZERVIZ Kft. nyilvános cégadatai:
Székhely: 1147 Budapest, Miskolci utca 91.
Cégjegyzékszám: 01-09-978763
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23808562-2-42
Képviseli: dr. Basa Károly ügyvezető önállóan
(a továbbiakban: EASYPOS)

3. Fogalmak

Authorizáció: Művelet végrehajtásának engedélyezése egy biztosított környezetben. Az engedélyezést általában egy azonosítási művelet előzi meg, amelynek során a rendszer meggyőződik a műveletet kérő fél személyazonosságáról, majd a hozzáférési jogosultságoknak megfelelően dönt annak elutasításáról vagy végrehajtásáról.

Authorizációs központ: A kártyabirtokos számlavezető intézetének tájékoztatása alapján jóváhagyja a pénzügyi műveletet.

Banki költség: Az authorizációs központot üzemeltető hitelintézet által a tranzakcióval kapcsolatosan felszámított valamennyi díj, egyéb költség.

CNP Tranzakció: Olyan, a bankkártya fizikai jelenlétét nem igénylő virtuális tranzakciótípus (ún. card not present), amely termék vagy szolgáltatás megvásárlására nyújt lehetőséget internetes portálon – virtuális POS terminálon – keresztül, illetve telefonon, oly módon, hogy a kártyabirtokos adja meg bankkártyájának számát, lejárati idejét, illetve az ún. CVC2 ellenőrző kódot a kereskedő számára (egyes elfogadó bank ennél több adatot is kérhet, például a kibocsátó bank nevét, a kártyabirtokos bankkártyán található nevét, stb.).

EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás: Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés, valamint a jelen ÁSZF–ben részletezett fizetési szolgáltatási opciók lehetőségének biztosítása (az EASYPOS online pénzáramlást közvetlenül nem bonyolít, a tranzakció biztonságos lebonyolítását egy megbízható pénzintézet végzi).

EASYPOS honlap: Az EASYPOS által a www.easypos.hu url cím alatt üzemeltetett weboldal.

Egyedi Szerződés: A kereskedő és az EASYPOS között az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás kereskedő által történő igénybe vételére vonatkozó, a jelen kereskedői ÁSZF-en alapuló egyedi szerződés.

Fizetési visszaigazolás: A vevő részére a vásárlást követően elektronikus formában küldött tranzakciós visszaigazolás, amely tartalmazza: a tranzakció összegét, a tranzakció devizanemét, a tranzakció idejét és az egyedi EASYPOS tranzakció azonosítót.

Havi díj: A kereskedő által az EASYPOS számára az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetendő díj.

Hpt.: A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Kártya: A hitelintézetek által kibocsátott webkártya, mágnes-csíkos és/vagy chipes bankkártya.

Kártya adatokkal való visszaélés: A kártyaadatok olyan felhasználása, amely sérti a kártya felhasználására alkalmazandó jogszabályok, a kártyakibocsátó és a kártyabirtokos között létrejött szerződés, a kártyakibocsátó, illetve a nemzetközi kártyatársaság, a kártya használatával kapcsolatos szabályzatainak bármely rendelkezését, függetlenül attól, hogy ki követi el, az elkövetésével történik-e károkozás, illetve, hogy valamely állam joga szerint bűncselekménynek minősül-e.

Kártyaadatok: A kártya azon adatai, amelyek szükségesek az interneten történő vásárláshoz, általában ezek a bankkártya száma, lejárati dátuma és egyes kártyák esetében a CVV2/CVC2/CID 3 vagy 4 jegyű ellenőrzőkód.

Kártyabirtokos: Az a természetes vagy jogi személy, aki számára a kártyakibocsátó szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a kártya használhatóságát biztosítja számára.

Kártyakibocsátó: Az a hitelintézet, amely a kártyabirtokossal kötött szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a kártya használatát a kártyabirtokos számára biztosítja.

Kereskedő: Az a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb gazdálkodó szervezet, amely a kártyát termék- vagy szolgáltatás vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként elfogadja, akként, hogy az EASYPOS fizetési közvetítői rendszert elérhetővé teszi, és az EASYPOS fizetési közvetítői rendszer igénybevételével nyújtandó szolgáltatás tárgyában az EASYPOS-szal megköti a szerződést.

Kereskedői Back Office felület: Az EASYPOS által üzemeltetett olyan böngészőprogramon keresztül elérhető felület, amelyhez csak a kereskedő fér hozzá, és amely tartalmazza a tranzakciók státuszát, adatait, valamint a kereskedő egyenlegét.

Tranzakció: Az EASYPOS fizetési közvetítői rendszerben a vevő által kártyával lebonyolított, valamely termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló fizetés.

Vevő: Az a személy, aki a kereskedőtől valamely terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, és az ellenértéket az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatáson keresztül kártyával egyenlíti ki.

A Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés egymáshoz való viszonya

4. Amennyiben az Egyedi Szerződés és a jelen Kereskedői ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi Szerződésben foglaltak alkalmazandók a felek között. Ha az Egyedi Szerződés valamely kérdésről nem rendelkezik, ezen kérdésben a jelen Kereskedői ÁSZF alkalmazandó. A jelen Kereskedői ÁSZF az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezi.

A Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés hatálya és módosítása

5. Az EASYPOS a jelen Kereskedői ÁSZF, valamint az Egyedi Szerződés feltételei szerint, az EASYPOS fizetési közvetítői rendszeren keresztül biztosítja a kereskedő számára az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatást.

6. Az Egyedi Szerződés és a Kereskedői ÁSZF a szolgáltatási díjnak az EASYPOS pénzforgalmi számláján történő jóváírása, illetve az EASYPOS által a kereskedőnek megküldött visszaigazolás kiállításának dátuma közül a későbbi időpontban lép hatályba, és határozatlan időre szól.

7. Az EASYPOS jogosult a jelen Kereskedői ÁSZF-et saját döntése szerint bármikor, egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni az alábbi rendelkezések szerint. A Kereskedői ÁSZF kereskedő számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására az EASYPOS az alábbiak esetén jogosult:

a) bel- és külföldi pénzpiaci viszonyok megváltozása,
b) a jogszabályok, hatósági előírások megváltozása,
c) az EASYPOS üzletpolitikájának megváltozása,
d) az Egyedi Szerződésben és a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglalt szolgáltatással kapcsolatos kockázatok megváltozása,
e) az authorizációs központot üzemeltető hitelintézet által alkalmazott szabályok változása,
f) az Egyedi Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások,
g) a technológia lényeges változása.

8. Az EASYPOS a kereskedőt a jelen Kereskedői ÁSZF kereskedő számára kedvezőtlen módosításának szándékáról a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal értesíti. Az értesítést az EASYPOS a kereskedőnek e-mailben megküldött vagy az EASYPOS honlapján közzétett közleménnyel teheti meg. A módosítást a kereskedő részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha a módosítás hatályba lépésének napja előtt a kereskedő nem tájékoztatja az EASYPOS-t arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a fenti határidőn belül a kereskedő arról tájékoztatja az EASYPOS-t, hogy a módosítást nem fogadja el, az Egyedi Szerződés a módosítás hatályba lépése előtti munkanapon a felek között automatikusan megszűnik.

9. Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag mindkét fél által aláírt írásbeli szerződésmódosítás útján lehetséges.

Az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatásra vonatkozó általános rendelkezések

10. Az EASYPOS az interneten elérhető EASYPOS fizetési közvetítői rendszert tart fenn.

11. Az EASYPOS az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás keretében online bankkártyás fizetési közvetítői szolgáltatási lehetőséget nyújt.

12. Az EASYPOS a vevő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a kereskedő a vevők irányában közvetlenül köteles helytállni.

13. A tranzakciók a nemzetközi kártyatársaságok szabályai szerint elektronikus úton továbbított CNP tranzakcióknak minősülnek, amelyek elfogadásának menete a következő:

a) A vevő összeállítja a termékvásárlásra vagy a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelést.
b) A vevő a fizetési művelet indításával először átirányításra kerül a kereskedő által biztosított internet összeköttetéssel az EASYPOS fizetési közvetítői rendszerre, majd egy bankkártya-elfogadó weboldalra.
c) A vevő ezt követően megadja a vásárlással kapcsolatos adatait és/vagy a kártya adatait (kártyabirtokos nevét, a kártya számát, a kártya lejáratát és a CVC2/CVV2/CID kódot.
d) Ezt követően az authorizációs központon keresztül továbbításra kerül a tranzakció, engedélyeztetés végett.
e) Amennyiben az engedélyeztetés sikeres, fizetési visszaigazolás kerül megküldésre a vevő részére a tranzakció megtörténtéről, vagyis a vevő kereskedő felé történő fizetési kötelezettségének teljesítéséről.

Az EASYPOS jogai, kötelezettségei, felelőssége az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatban

14. Az EASYPOS jogosult a kereskedői forgalmat folyamatosan ellenőrizni, és a jogszerűtlen vagy az Egyedi Szerződésbe, illetve a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütköző tranzakciók vagy kereskedői magatartás esetén az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatást azonnal felfüggeszteni. Amennyiben az EASYPOS-nak jogszerűtlen vagy az Egyedi Szerződés, illetve a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütköző magatartás következtében kára keletkezik, és ezt a kereskedő felé igazolja, azt a kereskedő köteles az EASYPOS-nak megtéríteni.

15. A kereskedő és a vevő, mint távollévő felek közötti, termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek az EASYPOS nem szerződéses fele, az EASYPOS ezen szerződés tartalmát nem ismeri, abból eredően az EASYPOS számára kötelezettségek nem keletkeznek.

16. Az EASYPOS technikai segítséget, konzultációs lehetőséget biztosít a kereskedő részére az EASYPOS ügyfélszolgálat elérhetőségeinek nyújtásával.

17. Az EASYPOS az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás kapcsán vállalja, hogy:

a) az Egyedi Szerződés tartama alatt az Egyedi Szerződésben, valamint a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglalt EASYPOS szolgáltatást folyamatosan nyújtja,
b) a kereskedő számára elérhetővé teszi a kereskedői back office felületet,
c) biztosítja, hogy a kereskedői back office felületen szereplő adatok a tranzakciók aktuális státuszát tükrözzék,
d) a működési körébe tartozó hiba esetén saját költségén gondoskodik a hiba elhárításáról,
e) EASYPOS ügyfélszolgálatot üzemeltet, amelyet a kereskedő ingyenesen igénybe vehet.

18. Az EASYPOS kizárja továbbá felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a kereskedő jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. Az EASYPOS nem tartozik felelősséggel azért, hogy a kereskedő az EASYPOS Fizetési Közvetítői Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Kereskedő a tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja-e.

A kereskedő jogai, kötelezettségei, felelőssége az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás kapcsán

19. Az EASYPOS szolgáltatás igénybevételének feltétele a havidíj megfizetése.

20. A kereskedő a számára kártyaadattal való vagy vevői visszaélés szempontjából gyanús tranzakciókat köteles jelezni az EASYPOS-nak.

21. A kereskedő köteles együttműködni az esetlegesen felmerülő, utólag érkező reklamációs eljárásokból eredő követelések rendezése érdekében. A kereskedő ezen együttműködési kötelezettsége a szerződés megszűnése után is fennáll.

22. A kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy tevékenysége nem sért semmilyen jogszabályt, illetve mások törvényes érdekeit vagy nemzetközi egyezményt, beleértve az adatok titkosságával, nemzetközi hírközlési és műszaki vagy személyi adatok exportjával kapcsolatos jogszabályokat, illetve egyezményeket.

23. A kereskedő a kártyás fizetést nem köti minimum és/vagy maximum összeghez, azt vásárlási értéktől függetlenül elfogadja.

24. A kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a bankkártyával fizető vevőt a más egyéb módon fizető vásárlóval szemben nem éri semmilyen hátrány.

25. A kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy adatait az EASYPOS a hazai és a nemzetközi szabályozás, valamint a nemzetközi kártyatársaságok előírásainak megfelelően nyilvántartsa és felhasználja.

26. A szerződés és annak végrehajtása az EASYPOS és a kereskedő üzleti és banki titkainak megismerését teszi lehetővé, ezért a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés és teljesítésének adatait bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél tudomására, illetve nyilvánosságra nem hozzák. A titkok megtartása a szerződés hatályának megszűnése után is határidő nélkül kötelező érvényű.

27. A kereskedő köteles a bankkártyás fizetés használata esetén a vásárlókat tájékoztatással ellátni a tranzakció folyamán történő adattovábbítással kapcsolatban.

Titoktartás

28. A kereskedő vállalja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban vagy annak teljesítése során akár közvetlenül, akár közvetetten, bármilyen formában tudomására jutott valamennyi információt titokban tartja. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen a felekkel, az EASYPOS Fizetési Közvetítői Rendszerrel, továbbá a felek működésével, meglévő, illetve tervezett tevékenységével, egymás részére a felek által nyújtott, nyújtandó és nyújtani tervezett szolgáltatással, illetve termékkel, az ezzel kapcsolatos beszerzéssel, fejlesztéssel, információs rendszerekkel, eljárási módszerrel, szellemi tulajdonnal kapcsolatos információkra, az ezekkel kapcsolatos technikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki, szervezési információkra, az árképzés technikájával és elveivel, a fogyasztói körrel, a könyveléssel, a humánerőforrás managementtel, a marketinggel, az eladási és fogyasztási adatokkal és statisztikákkal, a személyzettel, az üzleti és műszaki tervekkel, a stratégiával, az üzleti rendszerekkel, az üzleti titkokkal, a know-how-val kapcsolatban a kereskedő tudomására jutott bármely információra).

29. A kereskedő köteles az EASYPOS-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely információ jogosulatlan felhasználásáról, közléséről vagy terjesztéséről, illetve arról szerez tudomást, hogy illetéktelen harmadik személy részére az információt jogosulatlanul közölték.

30. A kereskedőt a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettség az Egyedi Szerződés megszűnését, illetve megszüntetését követően is korlátlan mértékben és ideig terheli.

A szerződés megszűnése és megszüntetése esetén irányadó általános rendelkezések

31. Az Egyedi Szerződés bármely okból történő megszűnésével vagy megszüntetésével a jelen Kereskedői ÁSZF a felek közötti jogviszony tekintetében is hatályát veszíti.

32. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a feleknek az Egyedi Szerződés megszűnése előtt teljesített tranzakciókkal kapcsolatos, illetve az Egyedi Szerződés megszűnése után esetlegesen még fennmaradó kötelezettségeit.

33. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződésszegő félhez intézett értesítésével az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondást megalapozó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) a kereskedő az Egyedi Szerződésben és/vagy annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban és/vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglalt bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti,
b) a kereskedő az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatás hibás működését okozza,
c) a kereskedő az EASYPOS Fizetési Közvetítői Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben sérti az EASYPOS üzleti hírnevét,
d) alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a kereskedő jogsértő és/vagy gondatlan magatartása következtében bármely kártyaadatokkal kapcsolatos visszaélés történt,
e) minden olyan ok, magatartás, esemény, amelyet jogszabály, jelen Kereskedői ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés súlyos szerződésszegésnek minősít, vagy elkövetése esetére azonnali hatályú felmondási jogot biztosít valamelyik félnek.
34. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést bármelyik fél kezdeményezésére, bármikor jogosultak közös megegyezéssel írásban megszüntetni.

Adatkezelés, adatvédelem, felelősség

35. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelő adatbiztonság érdekében adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, illetve eljárást alakít ki, és ennek betartását évente ellenőrzi.

36. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy Kártyaadatokat saját felületén nem kér be, és azokat semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a tranzakcióból pénzügyi veszteség származik, amely veszteség bizonyíthatóan a fizetési elfogadóhelyen történt tranzakciók duplikálásából, csalárd tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatszerzésből (pl.: kártya adatok vagy PIN kód bekérés) ered, a kárért a kereskedőt kártérítési felelősség terheli.

Vegyes rendelkezések

37. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

38. A felek rögzítik, hogy a Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés a hozzá tartozó mellékletekkel együtt képezi a felek között a teljes szerződést, és felülír minden, az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően azonos tárgyban egymással folytatott valamennyi tárgyalást, levelezést, megállapodást.

Budapest, 2016. július 17.

Indulási akció, próbálja ki most!

Az első 2 hét díjmentes, a havidíj utána is csak 2,000 FT+Áfa!